CONTACTE

Si t’interessa nostre proyecte o vols contactar en mosatros per qualsevol atre motiu, escriu o vine a vore-mos a:


CONSCIÈNCIA VALENCIANA
C/ L´ Amistat nº 4 baix, 46021 Valéncia ciutat
consciencia.valenciana@gmail.com


¡Units som mes forts!