(Ultima modificacio: 07 de març de 2018 )

AVIS LLEGAL

Gracies per visitar este lloc web

Llig detingudament els Termens i Condicions que consten en este document, ya que l’us d’este lloc web implica l’expressa i plena acceptacio dels mateixos, en la versio publicada en el moment en que accedixes al mateix. Li recomanem que lligga atentament este document cada volta que accedixca al lloc web per a comprovar si ha hagut canvis en les condicions d’us i ho abandone si no està d’acort en dits canvis. Si creem que certes modificacions son importants, actualisarém la data de “Actualisacio” en la part superior d’esta pagina. Voste sera el responsable de revisar i familiarisar-se en qualsevol modificacio realisada.

TITULARITAT I REGISTRES.  En cumplimient ab el deber d´informació arreplegat al artícul 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Servicis de la Societat de l´Informació y de Comerc Electrónic, a continuació se reflectixen les senyes de titularitat d’este lloc web:

 • Denominació Social: Associacio Consciència Valenciana
 • Nom Comercial: Consciència Valenciana
 • Domicili  Social: Carrer Amistat 4 baix Esq. 46021 – Valencia ciutat
 • CIF: G-40582421
 • Correu electrónic: consciencia.valenciana@gmail.com
 • Página Web: http://www.conscienciavalenciana.org/
 • Registre d´Associacions de la Comunitat Valenciana: CV-01-060426-V

Nostra pagina web conta en recursos tecnics raonables per a proporcionar una navegacio segura i protegir tota l’informacio arreplegada. No obstant, deu tindre en conte que, si be apliquem i apliquem les mesures per a protegir la seua informacio, ninguna pagina web, transmissio per Internet, sistema informatic o conexio inalambrica es absolutament segura. CONSCIÈNCIA VALENCIANA no se responsabilisarà en casos d’interrupcio del servici, mal funcionament o qualsevol inconvenient del que vinga a ocorrer per causes alienes a mosatros. Aixina mateixa, mos excloem de qualsevol responsabilitat per danys o perjuïns derivats de presencia de virus o qualsevol tipo d’incident originat o introduit en el sistema informatic per intermig d’hackers o de tercers que accedixquen de manera dolosa a integritat a nostra pagina web.

Vinculs a atres pagines web: Per a la seua comoditat, esta pagina web conte vinculs en atres pagines que poden posseir politiques de privacitat diferents. Recomanem examinar les seues respectives clausules sobre proteccio de senyes. Baix ningun concepte s’intercanviaren senyes de caracter personal en qualsevol pagina externa. Tampoc mos fem responsables ni del contingut, ni de qualsevol atre aspecte relacionat en pagines web pertanyents o dirigides per tercers. Aixina mateixa li informem que no podem eixercir control algu al voltant del seu manteniment i contingut, per lo tant, no podem garantisar que els hiperenllaços, punters u atres funcions d’enllaç dispostes en eixos llocs, siguen correctes en el moment del seu acces i que estiguen lliures de virus u atres elements lesius que pogueren causar danys o alteracions en el seu equip informatic.

POLITICA DE COOKIES. Una cookie es un menut ficher de text que s’almagasena en el seu navegador a l’accedir a determinades pagines web. La seua utilitat es que la web siga capaç de recordar la seua visita quan torne a navegar per eixa pagina. Les cookies solen almagasenar informacio de caracter tecnic, preferencies personals, personalisacio de continguts, estadistiques d’us, enllaços a xarcies socials, acces a contes d’usuari, etc. L’objectiu de la COOKIE es adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats, sense cookies els servicis oferits per qualsevol pagina se vorien mermats notablement. El seu navegador nomes memorisa una cookie solament durant la sessio actual, ocupant un espai de memoria minima i no perjudicant a l’ordenador. Les cookies no contenen ninguna clase d’informacio personal especifica, i moltes se borren del disc dur al finalisar la sessio de navegador.

Les cookies no solen almagasenar informacio sensible sobre voste, com targetes de credit o senyes bancaries, fotografies, el seu DNI o informacio personal, etc. Les senyes que guarden son de caracter tecnic, preferencies personals, personalisacio de continguts, etc. El servidor web no li associa a voste com persona si no a la seua navegador web. De fet, si voste navega habitualment en Internet Explorer i prova a navegar per la mateixa web en Firefox o Chrome vorà que la web no se dona conte que es voste la mateixa persona perque en realitat està associant al navegador, no a la persona.

¿Quin tipo de cookies utilisa esta pagina web?

 • Cookies tecniques: Son aquelles que permeten a un usuari la navegacio a través d’una pagina web i l’utilisacio de les diferents opcions o servicis que en ella existixquen com, per eixemple, controlar el trafic i la comunicacio de senyes, identificar la sessio, accedir a parts d’acces restringit, recordar els elements que integren una comanda, realisar el proces de compra d’una comanda, realisar la solicitut d’inscripcio o participacio en un event, utilisar elements de seguritat durant la navegacio, almagasenar continguts per a la difusio de vídeos o sò, o compartir continguts a través de xarcies socials.
 • Cookies d´analisis: Son aquelles que, be tractades per mosatros o per tercers, mos permeten cuantificar el numero d’usuaris i aixina realisar la medicio i analisis estadistic de l’utilisacio que fan els usuaris del servici oferit. Per a aixo s’analisa la seua navegacio en nostra pagina web en el fi de millorar l’oferta de productes o servicis que li oferim.
 • Cookies de tercers: Nostra associacio podra utilisar servicis de tercers per a recopilar l’informacio arreplegada per a fins estadistics i/o prestacio de servicis relacionats en l’activitat de la pagina web i atres servicis d’Internet. Ni esta web ni les seues representants llegals se fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les politiques de privacitat que puguen tindre els tercers mencionats en esta politica de cookies. Els navegadors web son les ferramentes encarregades d’almagasenar les cookie i des d’este lloc deu efectuar el seu dret a eliminacio o desactivacio de les mateixes. Ni esta web ni les seues representants llegals poden garantisar la correcta o incorrecta manipulacio de les cookies per part dels mencionats navegadors.

En l’acceptacio expressa del present Avis Llegal, voste consent el tractament de l’informacio recaptada en la forma i en els fins mencionats en l’apartat del tipo de cookie que utilisa esta pagina web. Y aixina mateixa reconeix coneixer la possibilitat de bloquejar el tractament de tals senyes o informacio rebujant l’us de cookies mediant la seleccio de la configuracio apropiada a tal fi en el seu navegador. Si be esta opcio de bloqueig de cookies en el seu navegador pot no permetre-li l’us ple de totes les funcionalitats de la pagina web.

PROPIETAT INTELECTUAL. La totalitat d’este lloc web (descripcio de productes, text, imagens, marques, logotips, botons, archius, colors, aixina com l’estructura, seleccio, ordenacio i presentacio dels seus continguts) son propietat de CONSCIÈNCIA VALENCIANA o de tercers que han llicenciat o autorisat a mosatros per al seu us. Tots els logotipos, marques i dissenys que apareixen en esta pagina web formen part dels drets de propietat intelectual registrats per mosatros, quedant prohibida qualsevol modalitat d’explotacio, es dir, la reproduccio, distribucio, comunicacio publica i transformacio sense l’autorisacio expressa. L’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i licita i, en particular, se compromet a abstindres de suprimir o manipular el copyright  i demes senyes identificatives dels drets de CONSCIÈNCIA VALENCIANA o dels seus titulars incorporats als continguts, aixina com els dispositius tecnics de proteccio o cualsevol mecanismes d’informacio que PUDIEREN incloure’s en els continguts. Aixina mateixa l’usuari se abstindra d’amprar els continguts i, en particular, l’informacio de qualsevol clase obtinguda a través del lloc per a remetre publicitat, comunicacions en fins comercials, mensages no solicitats dirigits a una pluralitat de persones en independencia de la seua finalitat, aixina com a abstindres de comercialisar o divulgar de qualsevol modo dit informacio.
El domini www.conscienciavalenciana.org/  es un domini registrado per CONSCIÈNCIA VALENCIANA i no pot ser utilisat, salvo autorisacio expressa previa.

PRIVACIDAD I PROTECCIO DE SENYES DE CARACTER PERSONAL. De conformitat en lo dispost en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (relatiu a la proteccio i al tractament de senyes personals) li explicarém, a continuacio, com arrepleguem, utilisem, divulguem, transferim i almagasenem la seua informacio. La present Politica de Privacitat es aplicable a l’informacio de caracter personal arreplegada a través de nostre lloc web. Es important que consulte en freqüencia la Politica de Privacitat per si s’ha actualisat.

Tots els usuaris que accedixen a nostra pagina web podran coneixer tot el seu contingut sense la necessitat de facilitar ninguna informacio de caracter personal.  SUS senyes personals nomes seran recaptats quan voste complimente voluntariament nostre(S) formulari(S). En este cas, l’usuari garantisa l’autenticitat, exactitut i veracitat de l’informacio facilitada, comprometent-se a mantindre actualisats les senyes de caracter personal de forma que els mateixos responguen, en tot moment, a la seua situacio real. L’usuari sera l’unic responsable de les manifestacions falses o inexactes i dels perjuïns que les mateixes pogueren causar. Mediant esta via de comunicacio voste accepta de forma expressa rebre comunicacions periodiques unicament de l’entitat, que guardarà les senyes personals que reba dels usuaris a través de la pagina web en total secret, garantisant la seua confidencialitat, i adoptarà les mesures tecniques necessaries per a evitar qualsevol alteracio, perdua, mal us, o acces no autorisat a estes senyes.

Aixina mateixa, li comuniquem que tots les senyes facilitades a través de formularis electronics i/o mediant correu electronic son les estrictament necessaris per a la correcta identificacio del remitent. Esta informacio sera tractada en estricta confidencialitat i en l’unica finalitat de realisar la gestio de solicituts d’informacio o presuposts. Voste queda informat i presta el seu ple consentiment expresse per a utilisar les seues senyes per a les activitats relacionades a l’objecte social de l’entitat.

COM UTILISEM LES TEUS SENYES. Podem utilisar les seues senyes personals de la següent manera: L´informacio que voste mos proporciones mos podra ajudar en la presa de decisions, a respondre solicituts, millorar els servicis, detectar noves necessitats, generar promocions, entendre les seues expectatives i proporcionar-li un millor servici. Tambe podrem utilisar les seues senyes per a les següents gestions.

 • Rao especifica: Si proporciona les seues senyes personals per a un fi en concret, els utilisarém per a lo relacionat en el fi per al qual se proporcionaren. Per eixemple, si voste se posa en contacte en mosatros per correu electronic, utilisarém les senyes personals que mos facilite per a respondre a la seua pregunta o solucionar el problema, i respondrem a la direccio de correu electronic des de la que s’envià el mensage.
 • Fins interns. Podem usar les seues senyes personals per a fins interns com, per eixemple, per a basar-mos en ells en el fi de millorar el contingut i la funcionalitat dels servicis, comprendre millor la necessitat de nostres clients, millorar els servicis, protegir, identificar o abordar activitats fraudulentes, reforçar nostres termens de servici, gestionar el seu conte i proporcionar-li servici d’atencio al client i, de manera general, gestionar els servicis i nostra activitat comercial, entre atres.
 • Comunicacions comercials. Sempre que contem en el seu consentiment expresse (que s’obtindra mediant una casella exclusiva present en nostres formularis), podrem usar les seues senyes personals per a posar-mos en contacte en voste en el futur per a la realisacio d’accions comercials que puguen ser de la seua INTERÉS, sempre relacionades en els productes i/o servicis que oferix l’empresa. En qualsevol cas, voste sempre tindra disponible l’opcio “deixar de rebre” estos mensages electronics en la part inferior de dits mensages o notificar-ho a mosatros enviant un correu electronic a la següent direccio: consciencia.valenciana@gmail.com
 • Com almagasenem les seues senyes. Podem almagasenar les seues senyes o transferir-los a un tercer que els almagasenarà de conformitat en esta Politica de privacitat. Adoptem les mesures que considerem raonables per a protegir les senyes personals contra perdua, mal us, us no autorisat, acces no autorisat, divulgacio involuntaria, modificacio i destruccio. No obstant, no existixen xarcies, servidors, bases de senyes ni transmissions per Internet o correu electronic completament segures o exentes d’erros. En el cas de que se produixca una violacio de la seguritat de les senyes que se troben baix nostra custodia, prendrem totes les mesures  necessaries per a mitigar les seues conseqüencies i notificarém este fet a l’Autoritat de Control, juntament en tota l’informacio rellevant per a la documentacio i comunicacio de l’incidencia.

DRETS DE PROTECCIO DE SENYES. Els usuaris podran dirigir una comunicacio per escrit al domicili social de CONSCIÈNCIA VALENCIANA o a la direccio de correu electronic indicada en l’encapçalament d’este Avis Llegal, incloent en abdos casos fotocopia del seu DNI u atre document identificatiu similar, per a solicitar l’eixercici dels drets següents:

​- Dret a solicitar l’acces a les senyes personals: voste podra preguntar-mos si estem tractant les seues senyes;
Dret a solicitar la seua rectificacio (en cas de que siguen incorrectes) o supressio (quan les senyes personals ya no siguen necessaris en relacio en els fins per als que foren arreplegats o tractats d’atre modo).
Dret a solicitar la llimitacio o cancelacio del seu tractament, en cualsevol cas unicament seran conservats per mosatros per al eixercici o la defensa de reclamacions;
Dret a opondre’s al tractament: Mosatros deixarem de tractar les senyes en la forma que voste indique, salvo que per motius llegitims imperios o l´eixercici o la defensa de possibles reclamacions se tinguen que seguir tractant;
Dret a la portabilitat de les senyes: en cas de que vullga que les seues senyes siguen tractats per atra firma, mosatros li facilitarém la portabilitat de les seues senyes a qualsevol atra empresa que mos indique en un format estructurat, inteligible i automatisat.

Estos drets son personalisims i seran eixercits per l’interessat, sense atres llimitacions que les que preveja la llegislacio aplicable. Podra, no obstant, actuar el representant llegal de l’usuari interessat quan este se trobe en situacio d’incapacitat o minoria d’edat que li impossibilite l’eixercici personal dels mateixos. L’eixercici dels seus drets se fara efectiu pel Responsable del Ficher dins de deu dies següents al de la recepcio de la solicitut. En el supost de que el Responsable del Ficher considere que no procedix accedir a lo solicitat, s’ho comunicarà motivadament i dins del determini senyalat en este apartat. En els casos en que, sent procedent la cancelacio de les senyes, no siga possible la seua extincio fisica, tant per raons tecniques com per causa del soport informatic utilisat, mosatros procedirém el bloqueig dels mateixos en el fi d’impedir la seua utilisacio, fins que la seua completa eliminacio dels sistemes d’informacio. Reclamacio davant l’Autoritat de Control. Si voste creu que hi ha un problema en la forma en la que estem manejant les seues senyes, podra dirigir les seues reclamacions a l´autoritat de proteccio de senyes que corresponga, sent l´Agencia Espanyola de Proteccio de senyes l´ indicada en el cas d’Espanya. (www.agpd.es)

CESSIO DE SENYES. Nostra activitat comercial no se fonamenta en la venda de les teues Senyes personals. Considerem que esta informacio es una part vital de nostra relacio en tu. Per lo tant, no vendrem les teues senyes personals a tercers, incloses terceres partspublicitaries. Tampoc revelarém a terceres senyes que caracter personal referent als usuaris sense el seu consentiment, salvo obligacio llegal (per eixemple) en cas d’una citacio judicial o una solicitut d’un organisme governamental, o si creem de bona fa que dita accio es necessaria per a a) per a complir en una obligacio juridica; B) per a protegir o defendre nostres drets, interesses o propietats, o els d’un tercer; C) per a previndre o investigar ilicits potencials en relacio en els Servicis; D) per a actuar en circumstancies d’urgencia per a protegir TU  seguritat personal; o i) per a arredossar contra responsabilitats juridiques.

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE SENYES. Mosatros no realisem ninguna transferencia de senyes personals a un tercer païs u organisacio internacional.

CONSERVACIO DE LES SENYES. Les senyes personals arreplegats en esta pagina web seran objecte de tractament automatisat i incorporats als corresponents fichers dels que mosatros som els titulars i seran conservats el temps necessari per a complir la finalitat de la seua arreplegada u obligacio llegal. Aixina mateixa, voste tambe podra solicitar la cancelacio de tot el tractament que realisem en les seues senyes en qualsevol moment, encara que tindrem que conservar certa informacio durant mes temps si les lleis aplicables aixina ho permeten o ho exigixen. Encara que eliminem les seues senyes personals, estos podran seguir existint en soports d’archiu o copia de seguritat durant un temps adicional per motius llegals, fiscals o reguladors o per fins comercials llegitims i llegals.

Queda expresament prohibida la reproduccio, distribucio i comunicacio publica, de forma total o parcial, dels continguts d’este lloc web, sense autorisacio expressa del titular. El titular se reserva el dret a modificar qualsevol tipo d’informacio que poguera apareixer en el lloc web, sense que existixca obligacio de posar en coneiximent dels usuaris dites obligacions, entenent-se com suficient en la publicacio en el lloc web del titular.