En este momento estás viendo Tots els dies 9: Pare Pere Esteve Puig

Tots els dies 9: Pare Pere Esteve Puig

El dissabte 14 del mes corrent participarem, convocats per Convencio Valencianista i el Rogle C. Llombart, en l’Homenage a l’admirat PARE PERE: PERE ESTEVE PUIG. Un eminent personage de la vida religiosa i caritativa de l’iglesia Católica. No solament en Dénia, a on va naixer en 1582, sino per tota nostra península, Terra Santa, i en algun atre lloc.

Degut a l´admiracio que li profesava el virrei de Valéncia, Ferrando de Borja, va fer-lo saber en la Cort de Felip IV, qui quedà tan admirat que el convocava ab freqüencia a la seua presencia, manant-li no eixir de Madrit sense haver-li-ho autoriçat el mateix monarca. Va morir en Valéncia ciutat i regne, en 1658.

Al tornar a Dénia, va construir una alberguer-santruari per a una image de JESÚS PORBRE que venerava, tambe l’aprofitava per a poder retirar-se a meditar quan estaba prop de Dénia. Va construir-la en les seus mans, en el en el caseriu de Benissa en el Mongó, tan espartana que ni els propis espartans serien capaços d’habitar.

Quan vaig posar en cap en l’interior de dita caseta, no vaig poder deixar de pensar quina talla espiritual deuria de tindre, per a que, a mes dels seus milacres, poguera, no ya habitar, sino tan sols, pasar alguna nit allí dins.

La custodia i enaltiment d’eixe santuari-capélla, corre a carrec del Pare En ENRIQUE OLTRA PERALES. El seu interior, está “farcit” de taullets de cerámica valenciana, en la que veem oferiments i exaltacions al P. PERE, a mes en lo restant del “santuari” no de part d’autoritats de diferents ambits, sino digam d’un sol ambit, el de la gent del poble pla, fetes en l’emocio de qui s’ha sentit reconfortat-recompensat per la intermediacio d’este home cristià, que desigem siga enaltit als altars, puix ya s’ha iniciat el proces eclesiastic corresponent.

El proces de canonisacio està impulsat per eixe mentat retor, el P. ENRIQUE, vertader entusiasta de la exaltacio de l’obra del P.PERE. Ad ell, a mes, li deben poder admirar este bell lloc.

Recomaanem a tots els valencians àvits de coneixer un minim la grandea dels seus fills i de nostra historia, que no demoren en visitar este singular lloc.

VICENT CORBALÁN.

Deja una respuesta