En este momento estás viendo ¿Valencians a on esteu?

¿Valencians a on esteu?

Per a possar remei, aixo tambe depen de vostes estimats ciutadans, per lo expost, ne té voste en les mans el primer eixemplar numerat -0- de l’orgue de comunicacio en soport paper d’esta nostra, i que esperem siga tambe de voste. Volem que esta seu siga sa casa, per a que voste tinga tambe veu, per a tractar tots aquells problemes, inquetuts, aspiracions, etc. que tinguen que vore en el major desenroll integral de la ciutadania de l’historic Regne de Valéncia, hui denominá politicament Comunitat Valenciana, i deixar la passivitat que nos ha fet pasar de ser el més important regne d’Espanya a quedar reduïda, en la practica, a la despersonaliçada i simple Comunitat, perque en els mijos de comunicacio ya no se diu ni tan sols Comunitat Valenciana, sols aixina podem trencar la nefasta tendencia de perdua de nostra propia Consciencia com a un poble molt singular.

Foto: Vicent Corbalán Ortuño

Poble que ha aportat la seua esplendorosa riquea en qualsevol ambit de desenroll de l’activitat humana tant al Estat Espanyol/Espanya com a Europa. Podem dir sense ambages, que nostra lliteratura classica en llengua Valenciana ha inspirat a tota la lliteratura posterior. Que nostra produccio, per eixemple, de seda fon famosa en tot lo mon, aixina com el cultiu del canyamel, la taronja, el arroç, etc., etc.

El Poble Valencia des de fa sigles ve tolerant i per ad aixo mateix patint una deixadea que nos fa perdre la dignitat del conjunt, que inclou, cóm no, deixar de ser marginats, que hui en día en l’Estat Espanyol som quasi invisibles. Nos passa com abans a algunes dones, afortunamdament ya serán molt poquetes, que quan volien opinar sobre temes un poc transcendents algu tractava de diluir eixa opinio. Aixina som hui els Valencians i cóm no, les Valencianes, estem diluits en este Estat a on ni tallem ni tan sols punchem.

Per ad aixo, des de Consciència Valenciana. volem que voste participe en esta entitat i aixina poder arrivar a tots els nucleus de poblacio per a coneixer, com diguem més amunt, qué podem fer junts per a trencar eixa tendencia de apatía respecte del tracte que justissimament nos mereixem tant de l’Estat Espanyol, en el seu conjunt, com des de cada una de les comunitats autonomes.
Lo que hui es una associacio, tenim la voluntat que en un futur no lluntá, es transforme en una fundacio, lo que nos permetria tindre un major nivel d’activitat i d’influencia.

Deja una respuesta